Operačný program – ľudské zdroje

OBSTARÁVANIE

Informačný leták k projektu

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podmienky prieskumu trhu – obstaranie stavebného dozoru

Príloha 1: Identifikačné údaje uchádzača

Príloha 2: Návrh na plnenie kritérií

Príloha 3: Záväzný návrh Zmluvy na výkon stavebného dozoru

Príloha 4: Výkresová projektová dokumentácia

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

ZMLUVY

Zmluva o dielo 032019

Rekonštrukcia kotolne v objekte Vila Hollý

Obstaranie 9-miestneho motorového vozidla s elektrohydraulickou plošinou