ZARIADENIA

Seniorpark n. o. poskytuje sociálne služby klientom v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytujeme tieto sociálne služby pre dospelých klientov:

Kvetnica

⇒ Zariadenie pre seniorov

  ⇒ Špecializované zariadenie

  ⇒ Domov sociálnych služieb

Spišské Bystré

⇒ Zariadenie pre seniorov

  ⇒ Špecializované zariadenie

V zariadení sa poskytuje

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateľská starostlivosť
ubytovanie
stravovanie
upratovanie,pranie,žehlenie a údržba bielizne a šatstva osobné vybavenie
osobné vybavenie

STRAVOVANIE

Stravovanie je zabezpečené cateringovou spoločnosťou v jedálni. V jedálni sa poskytuje celodenné stravovanie: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pri diabetickej diéte aj druhá večera. Stravníci majú možnosť výberu stravy normálnej, šetriacej a diabetickej diéty.

Zdravotná služba pre klientov je poskytovaná všeobecným lekárom, ktorý navštevuje domov spravidla 3 krát týždenne. V zariadení je nepretržitá zdravotnícka služba, na ktorú sa občan môže kedykoľvek obrátiť aj prostredníctvom signalizačného zariadenia.

UBYTOVANIE

Ubytovanie obyvateľov je zabezpečené v budove Vila Hollý s dvoma poschodiami, v izbách. Spoločné sociálne zariadenie je umiestnené na každom poschodí. Zariadenie má jednu klubovú miestnosť.