PODMIENKY PRIJATIA

Prijímanie občanov do nášho zariadenia prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Klient má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 a 3 zákona č. 448/2008 Z. z..

Klient môže byť do zariadenia Seniorpark n. o. prijatý po splnení týchto podmienok:

  • bolo mu vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • príslušná obec, resp. samosprávny kraj požiadal o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v našom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z nami poskytovaných služieb. Posúdenie odkázanosti vykonáva obec alebo miestne príslušný samosprávny kraj podľa trvalého pobytu občana a to nasledovne:

1. Žiadateľ o umiestnenie v ZARIADENÍ PRE SENIOROV (domov dôchodcov) zasiela Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu obci alebo mestu, v ktorom má trvalý pobyt. Tlačivo žiadosti mestu Poprad nájdete v časti Tlačivá, pre ostatné mestá a obce nás kontaktujte, alebo kontaktujte priamo sociálny odbor príslušnej obce alebo mesta.

2. Žiadateľ o umiestnenie v ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ zasiela Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuspolu s prílohami a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu miestne príslušnému Vyššiemu územnému celku (napr. občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne Košického samosprávneho kraja, podávajú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí Ú KSK).

Na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydá príslušná obec, resp. samosprávny kraj lekársky posudok a sociálny posudok, na základe ktorých vydá následne aj Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po obdržaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, odošle klient príslušnej obci, resp. samosprávnemu kraju Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. Po jej posúdení požiada obec, resp. príslušný samosprávny kraj o uzatvorenie zmluvy medzi našim zariadením a klientom. Následne naše zariadenie uzatvorí s klientom Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.

Všetky vyššie spomínané a potrebné tlačivá nájdete v časti Prijímanie občanov do nášho zariadenia prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Klient má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 a 3 zákona č. 448/2008 Z. z..

Klient môže byť do zariadenia Seniorpark n. o. prijatý po splnení týchto podmienok:

  • bolo mu vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • príslušná obec, resp. samosprávny kraj požiadal o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v našom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z nami poskytovaných služieb. Posúdenie odkázanosti vykonáva obec alebo miestne príslušný samosprávny kraj podľa trvalého pobytu občana a to nasledovne:

1. Žiadateľ o umiestnenie v ZARIADENÍ PRE SENIOROV (domov dôchodcov) zasiela Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu obci alebo mestu, v ktorom má trvalý pobyt. Tlačivo žiadosti mestu Poprad nájdete v časti Tlačivá, pre ostatné mestá a obce nás kontaktujte, alebo kontaktujte priamo sociálny odbor príslušnej obce alebo mesta.

2. Žiadateľ o umiestnenie v ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ zasiela Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuspolu s prílohami a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu miestne príslušnému Vyššiemu územnému celku (napr. občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne Košického samosprávneho kraja, podávajú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí Ú KSK).

Na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydá príslušná obec, resp. samosprávny kraj lekársky posudok a sociálny posudok, na základe ktorých vydá následne aj Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po obdržaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, odošle klient príslušnej obci, resp. samosprávnemu kraju Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. Po jej posúdení požiada obec, resp. príslušný samosprávny kraj o uzatvorenie zmluvy medzi našim zariadením a klientom. Následne naše zariadenie uzatvorí s klientom Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.

Všetky vyššie spomínané a potrebné tlačivá nájdete v časti Tlačivá.